0(0)

วิชา การศึกษาอาชีพอิสระ : อาชีพศึกษา รหัสวิชา อช33071 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา  อช33071 การศึกษาอาชีพอิสระ : (อาชีพศึกษา)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพ พัฒนาอาชีพ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชนสังคม ประเทศ และโลกที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพื่อการขยายอาชีพสามารถจัดทำแผน และโครงการเพื่อขยายอาชีพเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมั่นคง  โดยผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตามความสนใจของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรที่ กำหนด ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง/หลักสูตร

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

ความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นของการขยายอาชีพ  วิเคราะห์ลักษณะขอบข่ายการงานอาชีพ กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการของอาชีพต่างๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อการขยายอาชีพจากการงานต่างๆ

ความหมาย ความสำคัญของการจัดทำและหรือปรับปรุงการจัดการอาชีพ ความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพ

งานเกษตร เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการประมง ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การสร้างงานอาชีพ เพื่อจะนำไปสู่การสร้างงานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชน สังคม

งานช่าง เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำงานตามกระบวนการของงานช่าง ซึ่งประกอบด้วยการบำรุงรักษา การติดตั้ง ประกอบ การซ่อมและกาผลิตเพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนและสอดคล้องกับชุมชน สังคม

การทำแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบการงานอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการการในการะดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที่กำหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้ ค่านิยมของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นม่นคงเป็นผลสำเร็จ โดยกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์  การดำเนินงานที่จะดำเนินการไปตามแผนธุรกิจ

ปฏิบัติการ จัดทำแผน และโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

เป็นการสำรวจอาชีพในชุมชน ประเทศ แล้วนำมาวิเคราะห์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สรุปเป็นองค์รวมเพื่อการขยายอาชีพ ของตน หรือชุมชน สำรวจวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นต่อการขยายอาชีพแหล่งฝึกและวิธีการฝึกกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ฝึกปฏิบัติจริง การจัดทำแผนพัฒนาการตลาดการ การจัดทำแผนพัฒนาการผลิต จัดให้มีการค้นคว้าหาความรู้ จากสื่อเอกสาร  ตำรา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภูมิปัญญา แหล่งวิชาการ  แหล่งเรียนรู้  การทำโครงงาน  การจัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การวิเคราะห์  สถานการณ์จำลอง  ฝึกปฏิบัติจริงสรุปผลการเรียนรู้และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบัติ ผลงานการเรียนรู้ การจัดทำแผน และโครงการการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา อช33071  การศึกษาอาชีพอิสระ : (อาชีพศึกษา)   จำนวน  3  หน่วยกิต

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

บทที่ 1 อาชีพ

เนื้อหา บทที่ 1 อาชีพ
แบบฝึกหัด บทที่ 1 อาชีพ (10 คะแนน)

บทที่ 2 หลักสูตร กลุ่มเกษตรกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime