0(0)

วิชา การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย (3) รหัสวิชา สค13014 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย (3) รหัสวิชา สค13014
ระดับ ประถมศึกษา

                 หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาเลือก สค13014 การศึกษาประวัติศาสตรสมยสุโขทยั เป็นหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผู้เรียนนอกระบบในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาเลือก สค13014การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย(3) ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้

 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและขอบข่าย เนื้อหาของรายวิชานั้นๆโดยละเอียด
 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอย่างละเอียดและทํากิจกรรมทกี่ เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป กำหนด แล้วทำความเข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
 3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อใช้ในการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่อง นั้นๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละเนื้อหาแต่ละเรื่องผู้เรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ เพื่อนๆที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้

4. หนังสือเรียนนี้มีทั้งหมด 5 บท

สาระสำคัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย เป็นการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสให้ ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่างๆ ไปพร้อมกบการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้ให้ คําปรึกษา โดยให้ผู้เรียนได้เรยนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ด้วยตนเองที่ทําให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสําเร็จ และนําความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับ ตนเอง และชุมชน สังคม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของสถาบนพระมหากษัตริย์ไทยสมัยสโขทัย
 3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา ลักษณะพิเศษของลายสือไทย และทราบความหมาย ของศิลาจารกหลักที่ 1 มรดกแห่งความทรงจําของโลก
 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาวรรณกรรมและตํานานสมัยสุโขทยั

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1  ความเป็นมาของประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

 1. ยุคก่อนราชอาณาจักรสุโขทัย (ก่อนปี พ.ศ.1761)
 2. ยุคอาณาจักรสุโขทัยตอนต้น (พ.ศ.1761-1921)
 3. ยุคอาณาจักรสุโขทัยตอนปลาย (พ.ศ.1921-1981)

บทที่ 2 พระมหากษัตริย์องค์สําคัญสมัยสุโขทัย

 1. พ่อขุนศรีนาวนําถม
 2. พ่อขุนผาเมือง
 3. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 4. พ่อขุนรามคําแหงมหาราช
 5. พระมหาธรรมราชาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1)

บทที่ 3  กําเนิดลายสือไทย

 1. มีหนังสือไทยเดิมก่อนลายสือไทยหรือไม่
 2. ลักษณะพิเศษของลายสือไทย

บทที่ 4  ศิลาจารึก

 1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง
 2. ศิลาจารึกวัดศรีชุม
 3. ศิลาจารึกนครชุม
 4. ศิลาจารึกวัดป่าม่วง
 5. ศิลาจารึกวัดอโสการาม
 6. ศิลาจารึกวัดบูรพาราม
 7. คําอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง

บทที่ 5 วรรณกรรมและตํานานสมัยสุโขทัย

 1. ไตรภูมิพระร่วง
 2. สุภาษิตพระร่วง
 3. ไม้ชําระพระร่วง
 4. ปลาก้างพระร่วง
 5. ตํานานพระร่วงนางคํา
 6. ตํานานพระร่วง พระลือ
 7. พระร่วงส่วยน้ํา

ิจกรรมการเรียนรู้

 1. แบบดสอบก่อน-หลังเรียน
 2. ศึกษาหนังสือเรียนแต่ละบท
 3. ทํากิจกรรมท้ายบท
 4. ตรวจสอบความรู้จากเฉลยและแนวทางการตอบท้ายเล่ม
 5. ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม

การวัดและประเมินผลการเรียน

 1. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ความเป็นมาของประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ( 10 คะแนน)
 2. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 พระมหากษัตริย์องค์สำคัญสมัยสุโขทัย ( 10 คะแนน)
 3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่  3 กำเนิดลายสือไทย ( 10 คะแนน)
 4. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 ศิลาจารึก ( 5 คะแนน)
 5. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 วรรณกรรมและตำนานสมัยสุโขทัย ( 5 คะแนน)

 

 

สารบัญรายวิชา

32 บทเรียน

บทที่ 1 ความเป็นมาของประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

บทที่ 1 ความเป็นมาของประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
เรื่องที่ 1 ยุคก่อนราชอาณาจักรสุโขทัย (ก่อนปี พ.ศ.1761)29:47
เรื่องที่ 2 ยุคอาณาจักรสุโขทัยตอนต้น (พ.ศ.1761-1921)10:35
เรื่องที่ 3 ยุคอาณาจักรสุโขทัยตอนปลาย (พ.ศ.1921-1981)14:41
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ความเป็นมาของประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ( 10 คะแนน)

บทที่ 2 พระมหากษัตริย์องค์สำคัญสมัยสุโขทัย

บทที่ 3 กำเนิดลายสือไทย

บทที่ 4 ศิลาจารึก

บทที่ 5 วรรณกรรมและตำนานสมัยสุโขทัย?

กิจกรรมที่ 1 อ่านเนื้อหาหนังสือแบบเรียน หน้า 50/E-Book จากหนังสือ กิจกรรมที่ 2 สรุปเนื้อหา เรื่องที่ 5 ตำนานพระร่วงนางคำ

สรุปเนื้อหาวิชา การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

ติวแนวข้อสอบวิชาการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime