0(0)

วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา สค11003 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003)
ระดับประถมศึกษา
สาระสำคัญ
1. ความหมาย ความสำคัญ หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
2. ความสำคัญของข้อมูล วิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์อย่างง่าย
3. การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
2. จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย
3. มีส่วนร่วมและนำผลจากการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
บทที่ 2 การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม จำนวน 15 ข้อ

สาระสำคัญและขอบข่ายเนื้อห

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

บทที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime