0(0)

วิชา การพัฒนาความเป็นผู้นำ รหัสวิชา สค33032 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ

เนื้อหาบทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ (5 คะแนน)

บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของความเป็นผู้นำ

บทที่ 3 การบริหารจัดการสู่ความเป็นผู้นำ

บทที่ 4 คุณลักษณะ ทักษะและพฤติกรรมของผู้นำที่มีประสิทธิผล

บทที่ 5 ผู้นำ : คุณลักษณะและทักษะ

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime