0(0)

วิชา การพัฒนาความเป็นผู้นำ สค33032 ม.ปลาย ตำบลวังไม้ขอน (2/2564)

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ

บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของความเป็นผู้นำ

บทที่ 3 การบริหารจัดการสู่ความเป็นผู้นำ

บทที่ 5 ผู้นำ : คุณลักษณะและทักษะ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime