0(0)

วิชา กฎหมายพื้นฐานกับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล รหัสวิชา สค3300176 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรวิชาเลือก

รายวิชา กฎหมายพื้นฐานกับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล จำนวน 3 หน่วยกิต (120  ชั่วโมง)

สาระการเรียนรู้พัฒนาสังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความเป็นมา

กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติการปฏิบัติของมนุษย์ในสังคมนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความยุติธรรมก่อให้เกิดสิทธิเสรีภาพ และเพื่อป้องกันรักษาผลประโยชน์ของประชาชน กฎหมายจึงเสมือนเครื่องมือในการหล่อหลอมกล่อมเกลาความประพฤติการปฏิบัติของประชาชนในสังคมไปตามความต้องการของรัฐกฎหมายก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบาย ของรัชกาลที่ 10 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และปฏิบัติแต่สิ่งชอบแต่สิ่งที่ดีงาม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อการจัดการศึกษา                 เพื่อพัฒนาศักยภาพคนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงจำเป็นที่ต้องศึกษากฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ตระหนักถึงผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนในประเทศต่างๆ

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต    จำนวน  12  ชั่วโมง

บทที่ 2  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน   จำนวน  30  ชั่วโมง

บทที่ 3  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา                  จำนวน  30  ชั่วโมง

บทที่ 4  กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน                          จำนวน  27 ชั่วโมง

บทที่ 5  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศ                จำนวน  21  ชั่วโมง

 คำอธิบายรายวิชา สค3300176  วิชา กฎหมายพื้นฐานกับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล

จำนวน 3 หน่วยกิต (120  ชั่วโมง) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

มีมาตรฐานที่ 5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะเพื่อความสงบสุขของสังคมศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาความหมายและความสำคัญของกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินชีวิต
 2. ศึกษาระบบ ประเภทและวิวัฒนาการกฎหมายในประเทศไทย
 3. ศึกษาสภาพบังคับใช้กฎหมาย
 4. ศึกษากฎหมายว่าด้วยลักษณะของบุคคล
 5. ศึกษาความหมายของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
 6. ศึกษาประเภทของกฎหมายแพ่ง ลักษณะการกระทำความผิด และโทษทางแพ่ง เช่น ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา และครอบครัว
 7. ศึกษากฎหมายอาญาเบื้องต้น
 8. ศึกษาลักษณะการกระทำความผิด โทษ และความรับผิดในทางอาญา
 9. ศึกษากฎหมายทะเบียนราษฎร์
 10. ศึกษากฎหมายการเกณฑ์ทหาร
 11. ศึกษากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. ศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 13. ศึกษาโทษการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้มีการค้นคว้าหาความรู้ จากสื่อเอกสาร  ตำรา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งวิชาการ การวิเคราะห์  สถานการณ์จำลอง การสรุปผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต และการประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

 

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต

เนื้อหา บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต (10 คะแนน)

บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

บทที่ 4 กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน

บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime