0(0)

วิชาโรคอบุัติใหม่ รหัสรายวิชา ทช3200014 ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลคลองยาง ภาคเรียนที่ 1/2566

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่1 โรคอุบัติใหม่

บทที่ 1 โรคอุบัติใหม่
แบบฝึกหัด บทที่ 1 โรคอบุตัใิหม่

บทที่ 2 โรคอุบัติใหม่ใ่นประเทศไทย

บทที่ 3 แนวทางการป้องกัน การควบคุมโรค และการแก้ปัญหาโรคอุบตัใิหม

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime