0(0)

วิชาสุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิต สค33030 ม.ปลาย กศน.ตำบลเมืองบางขลัง ภาคเรียน 1/2566

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

บทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เรื่องที่ 1 ความหมายของวัฒนธรรมประเพณี
เรื่องที่ 2 ประเภทของประเพณี
แบบฝึกหัด บทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

บทที่ 2 ประเพณีท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 3 อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย

บทที่ 4 ศิลปกรรมท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 5 ศิลป์: เอกลักษณ์ท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 6 ดนตรีและการแสดงของท้องถิ่นสุโขทัย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime