0(0)

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัสวิชา ทช21002 ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลนาทุ่ง

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย

การพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
แบบฝึกหัดบทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย (5 คะแนน)

บทที่ 2 สุขภาพทางเพศ

บทที่ 3 สารอาหาร

บทที่ 4 สุขภาพทางกาย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime