0(0)

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัสวิชา ทช21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษา พละศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ทช 21002)
สาระสำคัญ
เป็นความรู้เจตคติที่ดีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
2. บอกหลักการดูแลและการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว
3. ปฏิบัติตนในการดูแล และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจนเป็นกินนิสัย
4. ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้วยกระบวนการทักษะชีวิต
5. แนะนำการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการหลีกเลี่ยง
6. ปฏิบัติตนดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย
บทที่ 2 สุขภาพทางเพศ
บทที่ 3 สารอาหาร
บทที่ 4 สุขภาพทางกาย
บทที่ 5 โรคระบาด
บทที่ 6 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
บทที่ 7 การป้องกันสารเสพติด
บทที่ 8 อันตรายจากการประกอบอาชีพ
บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย

เนื้อหา บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย
แบบฝึกหัดบทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย (10 คะแนน)

บทที่ 2 สุขภาพทางกาย

บทที่ 3 สุขภาพทางเพศ

บทที่ 4 สารอาหาร

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime