0(0)

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัสวิชา ทช31002 ระดับม.ปลายตำบลปากน้ำภาคเรียนที่ 1/2565

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1

การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)
บทที่ 1 การทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกาย

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

สอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime