0(0)

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002) ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตำบลคลองยาง

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

บทที่ 1การทำงานของระบบในร่างกาย

การทำงานของระบบในร่างกาย00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน

บทที่ 2 ปัญหาเพศศึกษา

บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ

บทที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ

บทที่ 5 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่ 6 ความปลอดภัยจากการใช้ยา

บทที่ 7 ผลกระทบจากสารเสพติด

บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต

บทที่ 9 อาชีพจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime