0(0)

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลคลองยาง

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย

แบบฝึกหัดบทที่ 1 การพัฒนาการของร่างกาย

บทที่ 2 สุขภาพทางกาย

บทที่ 3 สุขภาพทางเพศ

บทที่ 4 สารอาหาร

บทที่ 5 โรคระบาด

บทที่ 6 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร

บทที่ 7 การป้องกันสารเสพติด

ทที่ 8 อันตรายจากการประกอบอาชีพ

บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร

บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1353 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime