0(0)

วิชาสังคม สค21001 ระดับมต้น ภาคเรียนที่ 1/2565

สารบัญรายวิชา

บบที่ 1

การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2

บบที่3

บทที่4

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime