0(0)

วิชาสังคมศึกษา สค21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลท่าทอง (1/2565)

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime