0(0)

วิชาศิลปะศึกษา (รหัสวิชาทช21003) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2/256ุ6)

หลักสูตรรายวิชา

ผังโครงสร้างวิชาศิลปะศึกษา (ทช21003)  .ต้น

 ภาคเรียนที่ 2/2564

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย

บทที่ 2 ดนตรีไทย

บทที่ 3 นาฏศิลป์ไทย

บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

แบบทดสอบกลางภาค

สรุปบทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime