0(0)

วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา สค21002 ระดับม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลนาทุ่ง

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย

ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย
แบบฝึกหัด บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย ( 5 คะแนน)

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมของไทยและเอเชีย

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 พัฒนาการทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บทที่ 5 สิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime