0(0)

วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลเมืองบางขลัง ภาคเรียนที่ 1/2566

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

บทที่ 1 ศาสนาในโลก

บทที่ 1 ศาสนาในโลก
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ศาสนาในโลก

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของประเทศของโลก

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 สิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime