0(0)

วิชาวิทยาศาสตร์ พว21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลคลองยาง ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา พว วิทยาศาสตร์
สาระสําคัญ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรือง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
. สิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม เรือง เซลล์ กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว ระบบนิเวศ
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
3. สารเพือชีวิต เรือง การจําแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด เบส สารและ
ผลิตภัณฑ์ในชีวิต
. แรงและพลังงานเพือชีวิต เรือง แรงและการใช้ประโยชน์ของแรงงานและพลังงาน
. ดาราศาสตร์เพือชีวิต เรือง ดวงดาวกับชีวิต
ผลการเรียนร้ทีคาดหวัง ู
1. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
. อธิบายเกียวกับเซลล์ กระบวนการดํารงชีวิตของพืช และระบบต่าง ๆ ของสัตว์
. อธิบายเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิงมีชีวิตกับสิงแวดล้อม ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การแก้ปัญหา การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของท้องถิ

และประเทศ
. อธิบายเกียวกับโลก และบรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การกระทําของมนุษย์ทีมี
ผลต่อการเปลียนแปลงของโลกในปัจจุบัน การป้ องกันภัยทีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
. อธิบายเกียวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร การจําแนกสาร กรด-เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย ของผสม การใช้สารและผลิตภัณฑ์ ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวิต
. อธิบายเกียวกับแรง และการใช้ประโยชน์ของแรง
. อธิบายเกียวกับพลังงานไฟฟ้ า การต่อวงจรไฟฟ้ า เครืองใช้ไฟฟ้ าในชีวิตประจําวัน แสงและ
สมบัติของแสง เลนส์ ประโยชน์และโทษจากแสง การเปลียนรูปพลังงาน พลังงานความร้อนและ
แหล่งกําเนิด การนําพลังงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และการอนุรักษ์พลังงานได้
. อธิบายเกียวกับดวงดาว และการใช้ประโยชน์
. อธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื องไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรม แบบขนาน
แบบผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้านบริหารจัดการ
และการบริการ เพือนําไปสู่การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์
ขอบข่ายเนือหา
บทที ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที เซลล์
บทที กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์
บทที ระบบนิเวศ
บทที โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
บทที สารและการจําแนกสาร
บทที ธาตุและสารประกอบ
บทที สารละลาย
บทที สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
บทที แรงและการใช้ประโยชน์
บทที งานและพลังงาน
บทที ดวงดาวกับชีวิต
บทที 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

บทที 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาบทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 3 เซลล์

บทที่ 4 กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์

บทที่ 5 ระบบนิเวศ

บทที่ 6 โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิงแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 7 สารและการจําแนกสาร

บทที่ 8 ธาตุและสารประกอบ

บทที่ 9 สารละลาย

บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต

บทที่ 11 แรงและการใช้ประโยชน์

บทที่ 12 งานและพลังงาน

บทที่ 13 ดวงดาวกับชีวิต

บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime