0(0)

วิชาวิทยาการคำนวณ พว3300102 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก ภาคเรียน 2/2565

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาในคลิป VDO ดังต่อไปนี้16:41
การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน

บทที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

บทที่ 3 ข้อมูลมีคุณค่า

บทที่ 4 การแบ่งปันข้อมูล

บทที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

บทที่ 6 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 7 พลเมืองดิจิทัล

บทที่ 8 อาชีพในยุคดิจิทัล

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime