0(0)

วิชาวิทยาการคำนวณ พว3300102 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทอม 2/2565 กศน.ตำบลเมืองบางยม ศรช เมืองสวรรคโลก อ.สมเกียรติ ใจหนัก

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

เรื่องที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ
การมอบหมายงาน – บทที่ 7 พลเมืองดิจิทัล (10 คะแนน)

บทที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

บทที่ 3 ข้อมูลมีคุณค่า

บทที่ 4 การแบ่งปันข้อมูล

บทที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

บทที่ 6 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 7 พลเมืองดิจิทัล

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime