0(0)

วิชาวัสดุศาสตร์ พว32034 ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลท่าทอง

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 หลักวัสดุศาสตร์

การมอบหมายงานบทที่ 1

หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากวัสดุ

หน่วยที่ 3 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ

หน่วยที่ 4 แนวโน้มการใช้วัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต

หน่วยที่ 5 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา

หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime