0(0)

วิชาวัสดุศาสตร์ พว22003 ม.ต้น ตำบลปากน้ำ

หลักสูตรรายวิชา

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดวิชำ
ชุดวิชาวัสดุศาสตร์2 รหัสวิชา พว22003 ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 โครงสร้างของชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้และแบบทดสอบหลังเรียน
ส่วนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน เรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้
วิธีกำรใช้ชุดวิชำ
ให้ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียน
ต้องเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้
2. วางแผนเพื่อก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษา
ชุดวิชาเพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมท า
กิจกรรมตามที่ก าหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามที่ก าหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรู้
เดิมของผู้เรียน โดยให้ท าลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจสอบค าตอบจากเฉลย
แบบทดสอบ เฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ทั้งใน
ชุดวิชาและสื่อประกอบ (ถ้ามี) และท ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน
5. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้
จากเฉลยและแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน หากผู้เรียนตรวจสอบแล้วมีผลการเรียนรู้
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นซ้ าจนกว่าจะเข้าใจแล้ว
กลับมาท ากิจกรรมนั้นใหม่
6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยแล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
และตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนที่ให้ไว้ในท้ายเล่ม เพื่อประเมินความรู้
หลังเรียนหากผลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้
เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง แล้วกลับมาท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจให้คะแนนตนเองอีกครั้ง
ผู้เรียนควร ท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบ
ทั้งหมด (หรือ 24 ข้อ) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสอบปลายภาคผ่าน

7. หากผู้เรียนได้ท าการศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียน
สามารถสอบถามและขอค าแนะน าได้จากครูผู้รู้ หรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ เพิ่มเติม
กำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม
ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร คู่มือประชาชน
เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน วารสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์
อินเทอร์เน็ต ผู้รู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น
กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับ “วัสดุศาสตร์2” เป็นดังนี้
1. ระหว่างภาค วัดผลจากการท ากิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายระหว่างเรียน
2. ปลายภาค วัดผลจากการท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1

หน่วยที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว
บทที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (5 คะแนน)

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

สอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime