0(0)

วิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 ระดับ ม.ต้น (ศกร.ระดับตำบลท่าทอง) ภาคเรียนที่ 1/2567

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

บทที่ 1 การฟัง การดู

เรื่องที่ 1 สรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด
เรื่องที่ 2 หลักการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ
เรื่องที่ 3 หลักการฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟัง การดู
การมอบหมายงาน แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
การมอบหมายงาน Mind map

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษาไทย

บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime