0(0)

วิชาภาษาไทย พท31001 ม.ปลาย ตำบลปากน้ำ

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร
างรายวิชาภาษาไทย(พท๓๑๐๐๑)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระสําคัญ
1. การอานทักษะทางภาษาที่สําคัญ เพราะชวยใหสามารถรับรูขาวสารและเหตุการณตางๆ ของ
สังคม ทําใหปรับตัวไดกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆ สามารถวิเคราะห วิจารณ และนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
2. การเขียนเปนการสื่อสารที่จัดระบบความคิด การเลือกประเด็น การเลือกสรรถอยคําเพื่อถา
ยทอดเปนตัวอักษรในการสื่อความรู ความคิด ประสบการณ อารมณ ความรูสึก จากผูเขียนไปยัง
ผูอาน
3. การฟง การดูและการพูด เปนทักษะที่สําคัญของการสื่อสารในการดําเนินชีวิตประจําวันจึง
จําเปนตองเขาใจหลักการเบื้องตน และตองคํานึงถึงมารยาทในการฟง การดูและการพูดดวย
4. การใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษา ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญา ของคน
ไทยจึงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและตองอนุรักษภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติสืบตอไป
5. การใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู การเขาใจระดับของภาษาสามารถใชคําพูด
และเขียนไดดี ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
6. วรรณคดีไทยเปนมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณคา เปนมรดกทางปญญาของคนไทย
แสดงถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมทางภาษา เปนการเชิดชูความเปนอารยะของชาติ
ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาชุดวิชาแลวผูเรียนสามารถ
1. จับใจความสําคัญ และเลาเรื่องได ตีความได อานในใจและอานออกเสียง วิเคราะห วิจารณ
ประเมินคาได เลือกหนังสือและสารสนเทศไดและมีมารยาทในการอานและมีนิสัยรักการอาน
2. อธิบายการเขียนเบื้องตนได เขียนเรียงความ ยอความ เขียนจดหมาย เขียนโตแยง เขียน
รายงาน เขียนคําขวัญ เขียนประกาศ เขียนเชิญชวน กรอกแบบรายการ แตงคําประพันธ บอกคุณค
าของถอยคําภาษาและสามารถเลือกใชถอยคําในการประพันธ เขียนอางอิง เขียนเลขไทยไดถูกตองสวย
งาม
8 | ห น า
3. บอกหลักเบื้องตน และจุดมุงหมายของการฟง การดูและการพูดได และสามารถ
พูดในโอกาสตางๆ ได
4. บอกลักษณะสําคัญของภาษาและการใชภาษาในการสื่อการ ใชพจนานุกรมและสารานุกรม
ในชีวิตประจําวันได
5. บอกชนิดและหนาที่ของคํา ประโยค และนําไปใชไดถูกตอง
6. ใชเครื่องหมายวรรคตอน อักษรยอ คําราชาศัพท หลักการประชุม การอภิปราย การโตวาที
7. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม องคประกอบและรูปแบบลักษณะเดนของ
วรรณคดีได
8. บอกความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณได
9. บอกความหมายและลักษณะเดนของวรรณกรรมทองถิ่น ประเภทรูปแบบของวรรณกรรม
ไทยปจจุบันได
10.อานวรรณคดีและวรรณกรรม บอกแนวความคิด คานิยม คุณคาหรือแสดงความคิดเห็นได
11. บอกลักษณะสําคัญและคุณคาของเพลงพื้นบาน และบทกลอมเด็กพรอมทั้งรองเพลงพื้นบาน
และบทกลอมเด็กได
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 การฟง การดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอาน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่5 หลักการใชภาษา
บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
บทที่ 7 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1

บทที่ 1 การฟังการดู
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

สอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime