0(0)

วิชาภาษาไทย พท21001 ระดับ ม.ต้น ศกร.ตำบลหนองกลับ ภาคเรียนที่ 1/2567

หลักสูตรรายวิชา


สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

บทที่ 1 การฟัง การดู

เรื่องที่ 1 หลักเบื้องต้นของการฟังและการดู
เรื่องที่ 2 หลักการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 การฟัง การดู

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

9 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime