0(0)

วิชาภาษาไทย พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศกร.ระดับตำบลเมืองบางขลัง ภาคเรียนที่ 1/2567

สารบัญรายวิชา

37 บทเรียน

บทที่ 1 การฟัง การดู

เรื่องที่ 1 หลักเบื้องต้นของการฟังและการดู30:14
เรื่องที่ 2 หลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
เรื่องที่ 3 หลักการฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟัง การดู
วิดิโอสรุปความสำคัญของเนื้อหาบทที่ 1 การฟัง การดู30:14
แบบฝึกหัดบทที่ 1 การฟัง การดู
สรุปองค์ความรู้ บทที่ 1 การฟัง การดู (Mind Mapping)

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1275 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime