0(0)

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา พต21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2567 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

หนังสือสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)
เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)
ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
ขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียดและทำกิจกรรมตามที่กำหนดแล้ว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมท้ายเล่ม ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทำ
ความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่อง ต่อ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาใน
เรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อหา แต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถ
นำไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. แบบเรียนเล่มนี้มี 5 บท คือ
บทที่ 1 การใช้ภาษาท่าทางในการสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน
(Language in Daily Life)
บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel?)
บทที่ 3 คุณคิดอย่างไร (What do you think?)
บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)
บทที่ 5 อดีตกาล (Past Tense)
บทที่ 6 อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่าง ๆ

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

บทที่ 1 การใช้ภาษาท่าทางในการสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน (Language in Daily Life)

เรื่องที่ 1 การทักทายและการกล่าวลา (Greeting and Leave Taking)4:52
เรื่องที่ 2 การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Yourself and Others)6:17
เรื่องที่ 3 การให้และสอบถามข้อมูลส่วนตัว (Sharing Personal Data)15:25
เรื่องที่ 4 การใช้ภาษากาย (Body Language)4:58
เรื่องที่ 5 การพูดโทรศัพท์ (Telephone Conversation)3:04
ใบงาน บทที่ 1 การใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน (Language in Daily Life) 10 คำแนน

บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel?)

บทที่ 3 คุณคิดอย่างไร (What do you think?)

บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)

บทที่ 5 อดีตกาล (Past Tense)

บทที่ 6 อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง

บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่าง ๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime