0(0)

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001 ) ภาคเรียนที่ 1/2567

สารบัญรายวิชา

33 บทเรียน

บทที่ 1 ภาษาท่าทางในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (Language in daily life)

บทที่ 3 การแสดงความรู้สึกต่าง ๆ (Expression of feeling)

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime