0(0)

วิชาทักษะการเรียนรู้ ทร31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 กศน.ตำบลท่าทอง

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 2 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 3 การทำ แผนผังความคิด แผนผังความคิด (Mind Map)
แบบฝึกหัดบทที่1 (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนนข้อละ 2 คะแนน)

บทที่2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 ความหมาย ความสำ คัญของการวิจัย

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime