0(0)

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 ระดับมัธยมตอนต้นภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลวังไม้ขอน

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน

บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 4 การจัดการการผลิตการบริการ

สอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime