0(0)

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลนาทุ่ง

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

แบบฝึกหัด บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ (5คะแนน)

บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 4 การจัดการการผลิตการบริการ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime