0(0)

วิชาทักษะการขยายอาชีพ รหัสวิชา อช31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565 กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาทักษะการขยายอาชีพ (อช31002)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อขยายอาชีพเข้าสู่
ตลาดการแข่งขัน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ความมั่นคง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ
ขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
2. ตรวจสอบระบบความพร้อมในการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง
3. ปฏิบัติการวิเคราะห์ตนเองและพัฒนาทักษะการขยายอาชีพให้เป็นลักษณะนิสัย
4. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการจัดการอาชีพ เพื่อการขยายอาชีพได้
5. ดำเนินการจัดทำและหรือปรับปรุงแผนธุรกิจด้านการจัดการ การผลิตหรือ การบริการและ
ด้านการจัดการ การตลาด ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
6. ตรวจสอบระบบธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพได้
7. ปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการขยายอาชีพได้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ
บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง
บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 4 ความหมาย ความสำคัญของการขยายอาชีพ
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ
บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ

เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ
เรื่องที่ 2 ทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ
ใบงาน บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ (10 คะแนน)

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 4 ความหมาย ความสำคัญของการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime