0(0)

วิชาทักษะการขยายอาชีพ รหัสวิชา อช31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2567 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาทักษะการขยายอาชีพ (อช31002)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อขยายอาชีพเข้าสู่
ตลาดการแข่งขัน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ความมั่นคง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ
ขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
2. ตรวจสอบระบบความพร้อมในการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง
3. ปฏิบัติการวิเคราะห์ตนเองและพัฒนาทักษะการขยายอาชีพให้เป็นลักษณะนิสัย
4. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการจัดการอาชีพ เพื่อการขยายอาชีพได้
5. ดำเนินการจัดทำและหรือปรับปรุงแผนธุรกิจด้านการจัดการ การผลิตหรือ การบริการและ
ด้านการจัดการ การตลาด ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
6. ตรวจสอบระบบธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพได้
7. ปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการขยายอาชีพได้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ
บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง
บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 4 ความหมาย ความสำคัญของการขยายอาชีพ
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ
บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ

เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ3:23
เรื่องที่ 2 ทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ28:34
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ (10 คะแนน)

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 4 ความหมาย ความสำคัญของการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime