0(0)

วิชาช่องทางการประกอบอาชีพ รหัสวิชา อช11001 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
ระดับประถมศึกษา
สาระสำคัญ
การมีอาชีพเป็นความภูมิใจของคนทุกคน ซึ่งเราสามารถเลือกประกอบอาชีพให้ เหมาะสมกับความถนัด ความชอบของตน และตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ควร เป็นอาชีพที่ต้องไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจะตัดสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพ หนึ่งจะต้องศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพให้มีความ เสี่ยงน้อยที่สุด
ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายการงานอาชีพใน ชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อการเข้าสู่อาชีพได้
2. อธิบายเหตุปัจจัยความจำเป็น ในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของตนได้
3. ยอมรับและเห็นคุณค่าในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
4. ปฏิบัติการวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกอาชีพได้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 การงานอาชีพ
บทที่ 2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
บทที่ 3 การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
บทที่ 4 ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ
สื่อการเรียนรู้
1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การงานอาชีพ

แบบฝึกหัดบทที่ 1 การงานอาชีพ (10 คะแนน)

บทที่ 2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 4 ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime