0(0)

วิชาชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สค33047 ม.ปลาย ศกร.ตำบลเมืองบางขลัง ภาคเรียนที่ 2/2566

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ 1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 2 ความสำคัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4 ประโยชน์ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 โทษของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime