0(0)

วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ รหัสวิชา สค33028 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตำบลหนองกลับ

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของหลักคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

กิจกรรมที่ 1 ผู้เรียนศึกษาความของคุณธรรม
กิจกรรมที่ 2 ผู้เรียนศึกษาความหมายของจริยธรรม
กิจกรรมที่ 3 ผู้เรียนศึกษาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นกับการประกอบอาชีพ
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของหลักคุณธรรมในการประกอบอาชีพ (10 คะแนน)

บทที่ 2 หลักธรรม อริยสัจ 4 ซึ่งใช้หลักทิฎฐธรรมมิกตถประโยชน์

บทที่ 3 คุณธรรมสำหรับการพัฒนางาน

บทที่ 4 มงคลชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

บทที่ 5 หลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

บทที่ 6 อาชีพในสังคมกับคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

แบบทดสอบกลางภาค (10 คะแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime