0(0)

วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา พค21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระสำคัญ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน และทศนิยม เลขยกกำลัง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การวัด ปริมาตรและพื้นที่ผิว คู่อันดับและกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สถิติ และความน่าจะเป็น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ระบุหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลขยกกำลังอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การวัด การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว คู่อันดับและกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ สถิติ และความน่าจะเป็น
2. สามารถคิดคำนวณและแก้ปัญหาโจทย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม
บทที่ 3 เลขยกกำลัง
บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 5 การวัด
บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว
บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ
บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
บทที่ 9 สถิติ
บทที่ 10 ความน่าจะเป็น
บทที่ 11  การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
สื่อการเรียนรู้
1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

เนื้อหา บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ6:13
แบบฝึกหัดบทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ (10 คะแนน)

บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 5 การวัด

บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว

บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ

บทที่ 8 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต

บทที่ 9 สถิต

บทที่ 10 ความน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime