0(0)

วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา พค11001 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
(พค11001)
สาระสำคัญ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัด เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นไปได้เบื้องต้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. ระบุหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัด เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นไปได้เบื้องต้นได้
๒. สามารถคิดคำนวณและแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ การวัด เรขาคณิตได้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
บทที่ 2 เศษส่วน
บทที่ 3 ทศนิยม
บทที่ 4 ร้อยละ
บทที่ 5 การวัด
บทที่ 6 เรขาคณิต
บทที่ 7 สถิติ
บทที่ 8 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
สื่อการเรียนรู้
1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

แบบฝึกหัดบทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ (10 คะแนน)

บทที่ 2 เศษส่วน

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime