0(0)

วิชาคณิตศาสตร์ พค21001 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลเมืองบางขลัง

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ (10 คะแนน)

บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 5 การวัด

บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว

บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ

บทที่ 8 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณติสองมิติและสามมิติ

บทที่ 9 สถิติ

บทที่ 10 ความน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ในงานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime