0(0)

วิชาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร3200018 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศกร.ตำบลคลองยาง ภาคเรียนที่ 2/2566

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องที่  1  ความหมาย ประเภทและความสำคัญ ของสารสนเทศ
เรื่องที่ 2 ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
เรื่องที่ 3 คุณลักษณะของสังคม สารสนเทศ – ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะของสังคมสารสนเทศ
เรื่องที่ 4 การก้าวสู่สังคมสารสนเทศ
เรื่องที่ 5 บทบาทสังคมสารสนเทศ
เรื่องที่ 6 ความสำคัญของเทคโนโลยี
เรื่องที่ 7 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่ 8 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่ 9 จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต(Internet)

บทที่ 3 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

บทที่ 4 การค้าออนไลน์

บทที่ 5 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้

บทที่ 6 แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime