0(0)

วิชาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล รหัสรายวิชา ทร2300060 ภาคเรียน 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ควำมเป็นมำ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลายโดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ ความรู้ด้าน
สารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่
เป็นโจทย์ในหลายประเด็นทั้งในเรื่องการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตรงกับสมรรถนะ ของผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. สมรรถนะที่ 2 การจัดการตนเอง ความสามารถในการใช้กระบวนการ
ด าเนินชีวิต พัฒนานวัตกรรมให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสามารถท างาน
ในสังคม มีคุณภาพชีวิต มีอาชีพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “สถานศึกษาออนไลน์”
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
1.สามารถวิเคราะห์ความรู้จากการอ่าน การฟัง การสังเกต และการสรุปได้
2.สามารถจัดระบบการแสวงหาความรู้ให้กับตนเอง
3. ปฏิบัติตตามขั้นตอนในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และ
ทักษะการจดบันทึก
4. สามารถวางแผนในการเรียนรู้จากการศึกษาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อดิจิทัล

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล

เรื่องที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูภัทริยา ตาคำ (ครูเอ๋) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เศรษฐศาสตร์) จบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ กศน.ตำบลคลองกระจง ศูนย์ กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ 29/18 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 641044
5.00 (7 การให้คะแนน)

57 รายวิชา

1430 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime