0(0)

วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ตำบลเมืองบางยม ม.ต้น

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

เรื่องที่ 1 ความหมายความสําคัญของการพัฒนาตนเองและครอบครัว
เรื่องที่ 2 แนวทางในการพัฒนาตนเอง
เรื่องที่ 3 ความหมาย และความสําคัญของการพัฒนาชุมชน
เรื่องที่ 4 หลักการพัฒนาชุมชน
แบบฝึกหัดบทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

บทที่ 4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (5 การให้คะแนน)

36 รายวิชา

566 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime