0(0)

วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ม.ต้น ศกร.ตำบลเมืองบางขลัง ภาคเรียนที่ 2/2566

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

บทที่ 4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อสอบกลางภาค

ติวแนวข้อสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1275 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime