0(0)

วิชาการพัฒนาจิตและปัญญา สค23032 ตำบลเมืองบางยม ม.ต้น

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 จิตในทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมที่ 1 ผู้เรียนศึกษาจากเนื้อหา บทที่ 1 จิตในทางพระพุทธศาสนา
แบบฝึกหัด บทที่ 1 จิตในทางพระพุทธศาสนา (5 ข้อ 10 คะแนน)

บทที่ 2 สมาธิเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา

บทที่ 3 การเจริญสติ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (5 การให้คะแนน)

36 รายวิชา

566 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime