0(0)

วัสดุศาสตร์ 2 รหัสวิชา พว22003(เลือกบังคับ) ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลหนองกลับ ภาคเรียนที่ 2/2565

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว

วัสดุศาสตร์รอบตัว3:50
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ

หน่วยที่ 3 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว

หน่วยที่ 4 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ

หน่วยที่ 5 การจัดการวัสดุอันตราย

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime