0(0)

รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ม.ต้น

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง การดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แนะนํา ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนให้เห็นคุณค่าและนําไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ความพอเพียง
เรื่องที่ 1 ความเป็นมา ความหมาย หลักการแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 2 การแสวงหาความรู้
บทที่ 2 การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง
เรื่องที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน เรื่องที่ 2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ
บทที่ 3 การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง
เรื่องที่ 1 การวางแผนการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 2 โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 4 เครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
เรื่องที่ 1 การส๋งเสริม เผยแพร๋ ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จ
เรื่องที่ 2 การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 1 ความพอเพียง

บทที่ 2 การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

บทที่ 3 การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง

บทที่ 4 เครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบกลางภาค รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น (จำนวน 10 คะแนน)

ติวแนวข้อสอบวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime