0(0)

รายวิชา หน้าที่และศีลธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ( สค13044 ) ชั้นประถมศึกษา (2/2564)

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

บทที่ 1 หน้าที่พลเมือง

กิจกรรมที่ 1 บทที่ 1 หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมที่ 2 บทที่ 1หน้าที่พลเมือง00:00:00
แบบฝึกหัดบทที่ 1 หน้าที่พลเมือง 15 คะแนน

บทที่ 2 ศาสนา

บทที่ 3 วัฒนธรรม ประเพณี

ข้อสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime