0(0)

รายวิชา สุโขทัยเชิงประเพณีศิลปวัฒนธรรม สค33030 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียน1/2566 กศน.ตำบลนาทุ่ง

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

บทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เรื่องประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน8:38
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน (จำนวน 10 คะแนน)

บทที่ 2 ประเพณีท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 3 อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย

บทที่ 4 ศิลปกรรมท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 5 ศิลป์: เอกลักษณ์ท้องถิ่นสุโขทัย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime