0(0)

รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565 ตำบลป่ากุมเกาะ

หลักสูตรรายวิชา

                                                           โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา
                                                                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                              (ทช 3 1002)
สาระสําคัญ
ศึกษา ฝีกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับสุขศึกษา พลศึกษา เรื่องเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย
เป้าหมายชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ เสริมสร้างสุขภ าพ โรคที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลกระทบจากสารเสพติด อันตรายรอบตัว และทักษะชีวิตเพื่อ
สุขภาพจิต เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
ผลการเรียนที่คาดหวัง
1 . อธิบายการทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกายได้ถูกต้อง
2. วางแผนเป้าหมายชีวิต ตลอดจนเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาได้
3. เรียนรู้เรื่องการวางแผนในการสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับอาหาร
4. อธิบายถึงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
5. วางแผนป้องกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัยได้อย่างถูกต้อง
6. มีความรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้ดีได้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 เรื่อง การทํางานของระบบในร่างกาย
บทที่ 2 เรื่อง ปัญหาเพศศึกษา
บทที่ 3 เรื่อง อาหารและโภชนาการ
บทที่ 4 เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ
บทที่ 5 เรื่อง โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 6 เรื่อง ความปลอดภัยจากการใช้ยา
บทที่ 7 เรื่อง ผลกระทบจากสารเสพติด
บทที่ 8 เรื่อง ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต
บทที่ 9 อาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล

สารบัญรายวิชา

40 บทเรียน

บทที่ 1 การทํางานของระบบในร่างกาย

เรื่องที่ 1 การทํางานของระบบย่อยอาหาร
เรื่องที่ 2 การทํางานของระบบขับถ่าย
เรื่องที่ 3 การทํางานของระบบประสาท
เรื่องที่ 4 การทํางานของระบบสืบพันธุ์
เรื่องที่ 5 การทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ
เรื่องที่ 6 การดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สําคัญ
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 การทํางานของระบบในร่างกาย(เก็บคะแนน 10 คะแนน)

บทที่ 2 ปัญหาเพศศึกษา

บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ

บทที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ

บทที่ 5 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่ 6 ความปลอดภัยจากการใช้ยา

บทที่ 7 ผลกระทบจากสารเสพติด

บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต

บทที่ 9 อาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime